Seo Eğitimi
cami halısı
mustafa yılmaz
24 Takipçi | 0 Takip
15 10 2008

2008/2009 lise coğrafya zümresi

NURDAĞI LİSESİ

2008/2009

ÖĞRETİM YILI

I. DÖNEM COĞRAFYA GRUBU DERSLERİ

 ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

 

Yer :   Nurdağı Lisesi Öğretmenler Odası       

Tarih: 04/09/2008

Saat:   11:00

Toplantıya Katılanlar:   S. Hüseyin YILMAZ (Tarih Öğretmeni)

                                         Emin BOZDUMAN(Coğrafya Öğretmeni )

                                          Mustafa YILMAZ (Tarih Öğretmeni)

    

GÜNDEM MADDELERİ

 

1.        Açılış.

2.        Yoklama

3.        1789 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun incelenmesi.

4.        Atatürk İlke ve İnkılaplarına yıllık planlarda ve derslerde yer verilmesi .

5.        2008 – 2009Eğitim-Öğretim yılı çalışma takviminin incelenmesi.

6.        Orta öğretim kurumları sınıf geçme yönetmeliğinin incelenmesi.

7.        Coğrafya Grubu derslerinin Müfredat Programının incelenmesi.

8.        Bir önceki dönem sonunda yapılan Ortak Zümre toplantısının değerlendirilmesi.

9.        2007 – 2008 Eğitim Öğretim Yılının genel değerlendirmesi.

10.     Yıllık planlar.

11.     Derslerde uygulanacak yöntem ve tekniklerin incelenmesi.

12.     Ölçme ve değerlendirme.

13.     Derslerde kullanılacak araç ve gereçlerin seçilmesi ve kullanımı.

14.     Derslerin işlenmesi ve yıllık planların yapılması esnasında yörenin iklim koşullarının göz önünde bulundurulması.

15.     Öğrencilere verilecek yıllık ödevler.

16.     Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği.

17.     Dilek ve temenniler.

 GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1.        Zümre öğretmenler toplantısı Tarih Öğretmeni S. Hüseyin YILMAZ başkanlığında açılmıştır. Gündem maddelerinin okunması ile görüşmelere geçildi.

2.        Yapılan yoklamada Coğrafya Öğretmeni Emin BOZDUMAN, Mustafa YILMAZ ve Tarih Öğretmeni S. Hüseyin YILMAZ ’nın toplantıda hazır bulundukları görülmüştür.

3.        A- Atatürk  İnkılaplarına ve Anayasa başlangıcında ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi kültür değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini vatanını milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan hakları ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan milli, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek,

B- Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünce gücüne geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan , yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek,

C- İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirmek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığını kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu    kılacak ve toplum mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak,          

4.        Coğrafya Grubu derslerinde Atatürk İlke ve İnkılaplarına 30 Haziran 1986 tarih ve 2212 sayılı tebliğler dergisinde açıklanan konular doğrultusunda yer verileceği ifade edildi. 1789 sayılı Milli Eğitim Temel 10. Maddesinde açıklanan hususların dikkate alınması gerektiği üzerinde duruldu. Yıllık ve günlük planlarda Atatürkçülük konularına yer verilmesi kararlaştırıldı. (10 madde: Eğitim sistemimizin her derece ve her türü  ile ilgili ders programlarının  hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk İlke ve İnkılapları ile Anayasada ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.)

5.        2008 – 2009 çalışma takvimi incelenerek okulun açık olduğu günler tespit edildi. Yıllık  planların çalışma takvimi esas alınarak düzenlenmesi gerektiği esas alındı.

6.        Orta öğretim kurumları sınıf geçme yönetmeliğinin tamamı okundu. Yönetmeliğin kaldırılan ve değiştirilen maddeleri incelendi.

7.        Coğrafya Grubu derslerinin müfredat programlarının yayınlandığı tebliğler dergisinin 2455 - 2470 sayıları okunarak incelendi. Bu dergilerin açıklamaları doğrultusunda yıllık ve günlük planların yapılması kararlaştırıldı.

8.        Tarih Öğretmeni S. Hüseyin YILMAZ okulumuzun geçen eğitim öğretim yılında Coğrafya Grubu öğretmeniyle bir zümre yapıldığını bu zümre toplantısında alınan kararların bir kısmının eğitim – öğretim bitmeden uygulanmaya başlandığını eksik kalan bazı konuların ise bu öğretim yılında tamamlanmaya çalışılacağını belirtti. Bu görüş diğer öğretmenler tarafından da uygun görüldü.

9.        2007 – 2008 Eğitim Öğretim Yılında Coğrafya Grubu derslerinden genel başarının %50’nin üzerinde olduğu, ancak başarının daha da artırılması için yapılan çalışmaların daha da artırılması

10.     Eğitim-öğretimde planlama ve programlamanın amaçları okundu. Plan yapmanın ilkeleri üzerinde duruldu. Çalışma takvimine göre hazırlanacak olan yıllık planlarda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.

A-      Yıllık plan yapılırken öğretmen okulda o yıl uygulayacak haftalık ders programının kesin biçimini almasını bekler ve hangi sınıflarda hangi günlerde derslerin bulunduğunu öğrenir,

B-      Her ay hangi sınıfta kaç saat ders okutacağını hesaplar,

C-      Okutacağı derslere ait ünitelerin kaç konuya ayrılmasının mümkün olacağını ve konunun işlenmesi için kaç saat derse ihtiyacı olduğunu tespit eder,

D-      Öğretim yılındaki ay, hafta, gün ve saatlerin öğrenciler yönünden verimlilik durumu göz önünde bulundurulur,

E-       İşlenecek konuların veya ünitelerin amaçlarını program amaçlarına uygunluğu yönü belirlenir.

F-       Yararlanacağı kaynaklar ile araç gereçler tespit edilir.

G-      Diğer zümre öğretmenleriyle yapılacak işbirliğinin neler olacağı tespit edilecek

H-      Konu ile ilgili olarak gerektiğinde öğrenciye verilecek ödevleri tespit eder.

İ-        Öğretim yılı içersinde yapacağı yazılıların zamanını belirler. Bunu tespit ederken değerlendirmelerin konu yada ünite bitimlerinde olmasına dikkat eder.

11.     Günlük planlar yıllık planlar doğrultusunda ayrıntılı olarak yapılması gerektiği ifade edildi. Günlük plan hazırlanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerektiği üzerinde duruldu:

A.      Öğretimde ortak konulara ve etkinliklere yönelmeyi sağlar.

B.       Öğretim konularının muhtevası ile etkinliklerin mantıklı olarak sıralanmasına imkan verir.

C.       Üzerinde önemle durulacak noktaları belirler

D.      Zamanın verimli olarak kullanılmasını sağlar

E.       Yapılan çalışmaları belgelendirir

F.       Değerlendirme için bir temel oluşturur

G.       Dersler ve konular arasında ilişkileri gösterir

H.      Derslerde sürekliliği sağlar

İ.         En uygun yöntem ve teknikleri belirleme imkanı verir

12.     Derslerde uygulanacak yöntemlerin; sözlü ve yazılı anlatım, soru cevap, uygulama, gösterim, problem çözme ve gerektiğinde araştırma, anlatım  teknikleri olabileceği tespit edildi.

13.     2008 – 2009 Öğretim yılında Coğrafya Grubu Derslerinden ders saati sayısı 2 olanlardan 2’şer yazılı 2’şer sözlü, ders saati sayısı 4 olanlardan ise 3’er yazılı ve 2’er sözlü notu verilmesi gerektiği belirtildi. Yapılacak olan yıllık planlarda da yazı tarihlerinin şu şekilde olması gerektiği karara bağlandı. Yazılı sorularının kısa cevaplı ve çok olmasına dikkat edilmesi gerektiğine karar verildi. Öğrencilerin üniversite sınavlarında bu derslerden çıkan soruları daha kolay yapması için yazılının birinin test şeklinde  de yapılmasına karar verildi. Sözlü notu için bir dersin ayrılmamasına, Öğrencinin ders içindeki aktivitesine bakılarak not verilme sine, not verirken yüksek sesle sınıf içinde duyurulmasına ve not defterine yazılmasına karar verildi.

 

2 SAAT DERS GÖREN 9-10-11-12. SINIFLAR

4 SAAT DERS GÖREN 9-10-11-12. SINIFLAR

1. YAZILI YOKLAMA

KASIM AYININ 1 . HAFTASI

1. YAZILI YOKLAMA

KASIM AYININ 1. HAFTASI

2. YAZILI YOKLAMA

OCAK AYININ 1. HAFTASI

2. YAZILI YOKLAMA

ARALIK AYININ 1. HAFTASI

 

 

3. YAZILI YOKLAMA

OCAK AYININ 1. HAFTASI

 

 

 

 

 

 

14.     Tarih Öğretmeni Mustafa YILMAZ derslerde kullanılması gereken araç ve gereçlerin öğretmen tarafından ders başlamadan önce hazırlanması gerektiğini ve öğretmenin derse girmeden önce bunları yanında hazır bulundurması gerektiğini belirtti.

15.     Tarih Öğretmeni S. Hüseyin YILMAZ derslerin çevrenin iklim şartlarından etkilendiğini ancak öğretmenin bu konuda hazırlıklı bulunmasını ve öğrencilere bu konuda gerekli uyarıyı yapması gerektiğini belirtti.

16.     Öğrencilere verilecek ödevler Kasım ayı içersinde öğrencilere duyurulacak, Nisan ayı içersinde toplanacaktır. Ödevler değerlendirilirken şu noktalar esas alınacaktır:

 

KRİTER

PUAN

Şekil

10

Kaynak

20

Bilgi

30

Yazı ve İmla

20

Zamanında Getirme

20

TOPLAM

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK ÖDEV KONULARI:

1.        Ünlü Türk Coğrafyacıları hakkında bilgi toplayınız.

2.        Hava durumu raporunun nasıl hazırlandığını araştırınız.

3.        Depremlerde can ve mal kaybı nasıl azaltılır? Araştırınız.

4.    Türkiye’nin Jeopolitik Konumu ve Önemi nedir? Araştırınız.

5.     Nurdağı’nın son 20 yıllık yağış ve sıcaklık değerlerini araştırınız.

10- SINIF  TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI YILLIK ÖDEV KONULARI:

1.        Ülkemizde yer kaymaları (Heyelanlar) en çok nerelerde görülmektedir? Bunun başlıca nedenleri nelerdir?

2.        Çevrenizdeki dağ ova ve platoları öğrenip bunlar hakkında bilgi toplayınız.

3.        Türkiye’nin volkanik dağlarını bir harita üzerinde gösterip bunlar hakkında bilgi veriniz.

4.     Karadeniz Bölgesinin dağlarını harita üzerinde göstererek dağlar hakkında bilgi veriniz.

11-SINIF TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI YILLIK ÖDEV KONULARI:

205
0
0
Yorum Yaz